• کارگاه آموزشی CRISPR Genome editing technology 1397/3/7

     کارگاه آموزشی CRISPR Genome editing technology در تاریخ پنجشنبه 1397/03/03 در دانشگاه شهید بهشتی تهران با همکاری انجمن آسیا و اقیانوسیه آنژیونز برگزار گردید.

    کارگاه آموزشی CRISPR Genome editing technology