آدرس :
دفتر مرکزی: تهران- بلوار ابوذر- بین پل پنجم و ششم- نبش بوستان 11
واحد تحقیق و توسعه:
کاشان، میدان امام رضا، بلوار بوستان، مجتمع بوستان

تلفن :
دفتر مرکزی: 02136053015-02136053115
واحد تحقیق و توسعه:
03155434878-03155429099

فکس : 03155429099 info@efrazkavir.com
info@separation-green.com